Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite - waaronder begrepen de homepage en onderliggende pagina's - de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Ook kunnen de internetsite en de server(s) die de internetsite toegankelijk maken virussen en – andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. MZ Multiservice niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie in deze internetsite. Evenmin is MZ Multiservice aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de internetsite, noch voor – ander schadeveroorzakend gebruik van de internetsite. Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere internetsites links gelegd naar deze internetsite. MZ Multiservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door  MZ Multiservice. Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij  MZ Multiservice. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van  MZ Multiservice is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of informatie geheel of ten dele over te nemen.MZ Multiservice heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.             Lemmer          2022                         MZ Multiservice